Program Coordinator: Indira-Natasha Prahst

iprahst@langara.ca


Indira-Natasha Prahst

Phone:
Office: B010j
Email: iprahst@langara.ca

Manisha Singh

Phone: 604.323.5743
Office:
Email: msingh@langara.ca